Stypendium im.Prof. Kacpra Rafała Rybickiego

Stypendyści

 

2008 - DR INŻ. MICHAŁ MALINOWSKI

2009 - DR ADAM PIOTROWSKI

2010 - DR BEATA ORLECKA - SIKORA

2011 - DR ROBERT BIALIK

2012 - DR IWONA MARKIEWICZ

2013 - DR KRZYSZTOF MIZERSKI

2014 - DR ŁUKASZ RUDZIŃSKI

2015 - MGR ANDRZEJ GÓRSZCZYK

2016 - MGR OSKAR GŁOWACKI

2017 - DR TOMASZ WAWRZYNIAK

2018 - DR MAGDALENA MROKOWSKA

2019 -  DR inż.  ANNA ŁOBODA

 

Załącznik do Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16-10-2009r. (MNiSW – DNS-WSP- 6101-2525-4/2M/09)

REGULAMIN

Stypendium im. Kacpra Rafała Rybickiego

Profesor Kacper Rafał Rybicki
1940 - 2008

Stypendium zostało ufundowane przez prof. dr hab. Kacpra Rafała Rybickiego,
wybitnego uczonego, geofizyka, autora wielu prac z zakresu sejsmologii teoretycznej
oraz modelowania losów Ziemi i innych planet, długoletniego pracownika
i Dyrektora Instytutu Geofizyki PAN.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stypendium im. Kacpra Rafała Rybickiego zwane dalej Stypendium tworzone jest z odsetek od darowizny w kwocie 500.000 zł dokonanej w roku 2008 przez prof. dr hab. Kacpra Rafała Rybickiego na rzecz Instytutu Geofizyki PAN.
 2. Fundusz ten może być powiększany przez wpłaty innych osób fizycznych lub prawnych.
 3. Stypendium przyznawane jest młodemu (do 35 lat) pracownikowi naukowemu Instytutu Geofizyki PAN lub uczestnikowi studium doktoranckiego prowadzonego przez Instytut Geofizyki, za wybitne i twórcze prace badawcze z zakresu badań podstawowych, w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geofizyka, udokumentowane publikacją lub serią publikacji ogłoszonych w okresie trzech lat poprzedzających datę przyznania Stypendium.
 4. Stypendium przyznawane jest przez Komisję Stypendialną powołaną przez Radę Naukową Instytutu Geofizyki PAN. W skład Komisji Stypendialnej wchodzi pięciu samodzielnych pracowników naukowych, członków Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN. Komisja Stypendialna wybiera za swego grona przewodniczącego.
 5. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku i wypłacane w czterech równych ratach kwartalnych.
 6. Wysokość Stypendium ustala corocznie Komisja Stypendialna w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu. W danym roku kalendarzowym przyznawane jest jedno Stypendium.
 7. Ta sama osoba może otrzymać Stypendium nie więcej niż dwa razy.

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

 1. Kandydat do Stypendium może być zgłoszony przez kierownika Zakładu lub innego samodzielnego pracownika naukowego, specjalistę w dziedzinie reprezentowanej przez kandydata.
 2. Do wniosku o przyznanie Stypendium należy dołączyć uzasadnienie oraz publikacje kandydata
 3. Wnioski mogą być składane w każdym czasie na ręce członków Komisji; ostateczny termin nadsyłania wniosków w danym roku kalendarzowym upływa z dniem 30 listopada tego roku, rozpatrzenie wniosków następuje przed końcem tego roku, a wręczenie Stypendium ma pierwszym posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN w następnym roku.
 4. Komisja może odstąpić od przyznania Stypendium, jeśli uzna, że kandydaci nie spełniają warunków uzasadniających przyznanie Stypendium.

                             

                            

Prowadzone projekty