Horyzont 2020 oraz Granty na Granty

WYBRANE PROGRAMY HORYZONTU 2020

Marie Skłodowska-Curie

 NABORY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

 

 

Individual Fellowships - European Fellowships

Rozwój międzynarodowej kariery zawodowej doświadczonych naukowców poprzez realizację indywidualnych projektów badawczych oraz poszerzanie i rozwijanie kompetencji badawczych i pozanaukowych w europejskich instytucjach akademickich oraz organizacjach z szeroko pojętego sektora pozaakademickiego.

 

 

04.12.2018 - 02.04.2019 

RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)

 

Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) pracującymi w różnych krajach i sektorach ma na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniających się tak do rozwoju innowacji, jak i zaawansowania poziomu europejskich badań oraz rozwoju kariery uczestniczących pracowników. Komplementarny maksymalnie 4-letni projekt badawczy i innowacyjny realizowany przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone H2020) jest oparty na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum. Pracownik może być oddelegowany, jeśli pracował lub był związany z macierzystą instytucją wysyłającą co najmniej przez 6 miesięcy. Realizacja projektu, oprócz działań badawczych i innowacyjnych, powinna obejmować także organizację szkoleń i konferencji. Unijne fundusze wspierają projekty (1) wymiany międzysektorowej zarówno pomiędzy krajami członkowskimi i stowarzyszonymi, jak i z krajami trzecimi (ale nie w obrębie tego samego kraju); (2) wymiany pracowników sektora akademickiego, ale tylko pomiędzy Europą i krajami trzecimi oraz (3) kombinację obu powyższych możliwości.

RISE 

13.09.18-15.01.19

INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)

 

Innowacyjne szkolenie naukowców ma na celu wyszkolenie nowego pokolenia kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców, ustrukturyzowanie szkoleń doktorantów oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia początkujących naukowców poprzez poprawę perspektyw rozwoju ich kariery w wyniku (1) prowadzenia przez nich prac badawczych w ramach, międzynarodowych zespołów naukowych oraz (2) rozwijania i poszerzania dodatkowych umiejętności, np. z zakresu transferu technologii, przedsiębiorczości, zarządzania zespołami i projektami badawczymi. Projekty trwające do 4 lat są składane przez konsorcjum instytucji, które następnie w otwartych i przejrzystych konkursach (ogłaszanych między innymi na Portalu EURAXESS) zatrudniają początkujących naukowców na okres od 3 do 36 miesięcy. W ramach projektu można organizować konferencje, szkoły letnie i specjalistyczne kursy, otwarte także dla naukowców i instytucji spoza konsorcjum projektu

MSCA: Innovative Training Networks

 

 

Individual Fellowships- Global Fellowships

Rozwój międzynarodowej kariery zawodowej doświadczonych naukowców poprzez realizację indywidualnych projektów badawczych oraz poszerzanie i rozwijanie kompetencji badawczych i pozanaukowych w instytucjach akademickich oraz organizacjach z sektora pozaakademickiego znajdujących się w krajach pozaeuropejskich oraz w Europie.


 

 

12.04.18-27.09.18

04.04.18-26.09.19

CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES (COFUND)

Współfinansowanie programów regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

COFUND2018

COFUND2019

 

 

 

European Research Council

 NABORY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

24.12.2018 - 07.02.2019

Consolidator Grant

Grant pozwala dokonać konsolidacji pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego. We wniosku trzeba więc wykazać, że proponowane badania pomogą w uzyskaniu pełnej samodzielności badawczej i umocnieniu pozycji lidera zespołu.

ERC

  Advanced Grant Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za przebieg projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju świata. Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która jednak musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem H2020. Instytucja goszcząca lidera i jego zespół zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. Projekt może trwać do 5 lat.  

 

Fact Track to Innovation

 NABORY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

07.11.2017 - 21.02.2019 

23.05.2019
22.10.2019
19.02.2020 
09.06.2020
27.10.2020

Fast Track to Innovation

 

Fast Track to Innovation dedykowany jest innowacjom, które wykazują wysoki potencjał do wdrożenia na rynku oraz mają szansę na sukces. Inicjatywa dotyczy pomysłów w dowolnym obszarze technologii i jest dostępna dla wszystkich podmiotów prawnych w UE i w krajach stowarzyszonych w ramach programu Horyzont 2020.

FAST

 

 

 

Science with and for Society

 NABORY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

06.11.2018 - 16.11.2019
 

 

 

Science with and for Society

 

Celem tego programu jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem, w celu pozyskania nowych talentów dla badań i innowacji oraz połączenie doskonałości naukowej ze świadomością społeczną i odpowiedzialnością.

Science with and for Society

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Societal Challenges

 NABORY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

 

Societal Challenges

The effect of climate change on Arctic permafrost and its socio-economic impact, with a focus on coastal areas

 

 

Societal Challenges

Novel in-situ observation systems

 

 

Societal Challenges

Measuring, monitoring and controlling the potential risks of subsurface operations related to CCS and unconventional hydrocarbons

 

 

Societal Challenges

Geological storage pilots

 

 

Societal Challenges

CCS in industry, including Bio-CCS

 

 

Societal Challenges

EGS in different geological conditions

 

 

Societal Challenges

Easier to install and more efficient geothermal systems for retrofitting buildings

 

 

PROGRAM „GRANTY NA GRANTY – WSPARCIE POLSKICH KOORDYNATORÓW W PROGRAMACH BADAWCZYCH UNII EUROPEJSKIEJ”

TERMINY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Program „Granty na granty  - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”

 

Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które zamierzają podjąć się roli koordynatora w planowanym projekcie oraz stworzyć międzynarodowe konsorcjum.

W ramach programu wnioskodawcy mogą uzyskać środki finansowe na działania związane z przygotowaniem wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na wezwanie konkursowe ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot, w tym na:

a) refundację poniesionych kosztów (do 30 000)

b) pokrycie planowanych kosztów  (do33 000)

 

Wysokość dofinansowania: do 33 000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

PREMIA NA HORYZONCIE

TERMINY

PROGRAM

CHARAKTERYSTYKA

WIĘCEJ

Nabór wniosków ma charakter ciągły

Premia na Horyzoncie, MNiSW Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom.
Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków finansowych jest podpisanie umowy na realizację projektu przed dniem złożenia wniosku.

Premia na Horyzoncie

 

 

 

Prowadzone projekty