Granty NCN

Aktualnie realizowane projekty

Tytuł projektu Kierownik projektu Data rozpoczęcia realizacji projektu Data zakończenia realizacji projektu Nazwa programu
Trójwymiarowy model litosfery obszaru Polski z rozpoznaniem sejsmicznych elementów pola falowego dr hab. inż. Mariusz Majdański, prof. PAN 10.08.2016 09.11.2019 OPUS10
Struktura skorupy ziemskiej sfery brzeżnej Kratonu Wschodnioeuropejskiego w północnej Polsce na podstawie nowych danych geofizycznych dr hab. Inż. Michał Malinowski 05.10.2016 04.10.2019 OPUS10
Eksperymentalna analiza hydrodynamiki w oddziaływaniach przepływu wody, roślinności oraz rumowiska rzecznego w skali pojedynczej rośliny wodnej. dr hab. Robert Bialik 10.03.2015 09.03.2019 SONATA 7
Struktura i ewolucja fanerozoiczna basenu bałtyckiego na podstawie zintegrowanej interpretacji danych geologicznych i geofizycznych oraz modelowań ewolucji pokrywy osadowej. dr hab.inż. Piotr Krzyywiec; koordynator po stronie IGF - dr hab. inż. M. Malinowski 14.04.2016 13.04.2019 OPUS 9
Relacje wieloletniej zmarzliny z rzeźbą, budową geologiczną i komponentami kriosfery w oparciu o badania geofizyczne przedpola lodowaca Hansa i okolicy.Hrnsund,Spitsbergen. dr hab. prof. PAN Mariusz Majdański 10.02.2017 09.02.2020 OPUS 11
Opracowanie stochastycznego modelu typu Langevina oraz procedur jego rekonstrukcji z persystentnych rzędu p gefizycznych szeregów czasowych prof. dr hab. Zbigniew Czechowski 10.02.2017 09.02.2020 OPUS 11
Wpływ spodziewanych zmian klimatycznych na reżim termiczny wybranych rzek Polski dr hab. Adam Piotrowski 16.02.2017 15.02.2020 OPUS 11
Profil głębokich sondowań sejsmicznych TTZ-South.  dr hab. Tomasz Krzysztof Janik 30.03.2017 29.03.2020 HARMONIA 8
Identyfikacja procesów prowadzących do anomalii zmieności całkowitej zawartości ozonu w srednich szerokościach geograficznych pólnocnej pólkuli dr hab. Jacek W Kamiński 18.07.2017 17.04.2020 OPUS 12
Określenie anizotropii sejsmicznej litosfery na obszarze Dolnego Śląska dr hab. P. Środa 17.07.2017 16.07.2020 OPUS 12
Zróżnicowanie technogenicznych cząstek magnetycznych w środowisku glebowym w zależności od źródeł emisji i ich rola w transporcie potencjalnie toksycznych pierwiastków  dr hab. Beata Górka-Kostrubiec 11.10.2017 10.10.2020 OPUS 12
Wpływ aerozoli absorbujących na warstwe granicznąatmosfery dr Michał Posyniak  17.08.2017 16.08.2020 SONATA12
Rola pamięci litosferycznej w przestrzennym i czasowym umiejscowieniu deformacji wewnatrzpłytowych-badanie wgłebnej struktury strefy uskokowej Grójca w oparciu o anomalie pól potencjalnych i dane sejsmiczne dr hab. Waldemar Jóźwiak 9.02.2018 8.02.2021 OPUS 13
Wpływ pionowego profilu własności optycznych aerozolu na promieniowanie UV przy powierzchni Ziemi i smog fotochemiczny dr hab. Aleksander Pietruczuk 21.02.2018 20.02.2021 OPUS 13
Właściwości magnetyczne osadów zastosowane do oceny poziomu zanieczyszczenia metalami ciężkimi wody rzeki Wisły na obszarze Warszawy. mgr Iga Szczepaniak Wnuk 08.02.2018 05.04.2020 PRELUDIUM 13
Dynamo magnetyczne indukowane przez siły wyporu  dr hab. Krzysztof Mizerski, prof. PAN 26.04.2018 25.04.2021 SONATA BIS
Fire, and then the ice: calibrating southern Africa’s position within the Neoproterozoic supercontinent Rodinia dr Ashley Gumsley 01.01.2018 31.12.2019 POLONEZ 3
Analiza żródeł sejsmicznych rejestrowanych po aktywnej profilaktyce tąpaniowej mgr Alicja Caputa 30.01.2018 29.01.2020 PRELUDIUM 13
Rozwój i przebieg antropogenicznych procesów sejsmicznych wywołanych przez sztuczne powierzchniowe zbiorniki wodne  dr hab. Grzegorz Lizurek 14.06.2018 13.06.2021 OPUS 14
Mechanistyczne wyjaśnienie generowania (i odstęps od) uniwersalnej krzywej rozkładu prawdopodobieńsktwa czasu powrotu trzesień ziemi poprzez konstrukcje rozwiązalnych stochastycznych automatów komórkowych i ich opis analityczny dr hab. Mariusz Białecki 14.06.2018 13.06.2021 OPUS 14
Rekonstrukcje i projekcje warunków hydro-klimatyczneych południowego Spitsbergenu dr hab. Marzena Osuch 31.10.2018 30.10.2021 OPUS 14
Struktura Grzbietu Knipowicza na podstawie badań sejsmicznych - KNIPSEIS, dr hab. Wojciech Czuba 31.10.2018 30.10.2021 OPUS 13
Powiązanie płytkich I głębokich procesów geologicznych w strefie przejścia między platformą prekambryjską a platformą paleozoiczną na obszarze południowego Bałtyku na podstawie nowych danych geofizycznych dr hab. inż. Michał Malinowski 14.09.2018 13.09.2021 OPUS 14
Dopełnienie profili pionowych aerozoli atmosferycznych przy użyciu pomiarów in-situ na powierzchni ziemi. dr Artur Ryszard Szkop 25.02.2019 24.02.2020 PRELUDIUM 15
Wpływ działalności człowieka oraz zmian klimatu na dynamikę suszy
(transformację suszy meteorologicznej w suszę hydrologiczną) i podatność na suszę
prof. dr hab. inż. Renata Julita Romanowicz 2019-07-26 2022-07-25 SHENG 1
Własności magnetyczne łupków gazonośnych dolnego Paleozoiku z obszaru północnej Polski
 
mgr Dominika Krystyna Niezabitowska 2019-10-01 2020-09-30 ETIUDA 7
Obrazowanie i monitoring ośrodka geologicznego z wykorzystaniem aktywnych i pasywnych danych sejsmicznych oraz pełnej formy falowej dr hab. inż. Michał Malinowski 2019-07-26 2022-07-25 SHENG 1

 

 

Zakończone projekty

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

Modelowanie promieniowania UV Słońca docierającego do powierzchni Ziemi dla oceny skuteczności helioterapi antyłuszczycowej w Polsce

prof. dr hab. Janusz Krzyścin

2013-2015

Zintegrowane badania paleomagnetyczne, izotopowe i strukturalne w celu rekonstrukcji paleogeograficznej kaledońskich terranów Svalbardu

dr Krzysztof Michalski

2012-2015

Przebieg i geneza anomalii przewodnictwa elektrycznego w skorupie obszaru Polski oraz ich znaczenie dla lepszego zrozumienia wgłębnej budowy geologicznej

dr hab. Waldemar Jóźwiak, prof. PAN

2011-2015

Wieloaspektowa analiza sejsmiczności indukowanej pracami górniczymi przy zastosowaniu modelowania i inwersji pełnego sejsmicznego pola falowego

dr hab. Wojciech Dębski, prof. PAN

2011-2015

Stochastyczny System Prognozowania Powodzi (na przykładzie odcinka Wisły od Zawichostu do Warszawy)

prof. dr hab. inż. Renata J. Romanowicz

2011-2015

Określanie oporów ruchu w korytach otwartych podczas przejścia fali wezbranej

dr inż. Magdalena M. Mrokowska

2011-2015

Wieloparametrowa inwersja pełnego pola falowego dla lepszego obrazowania skorupy ziemskiej

dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN

2012-2015

Nowe modle statystyczne w analizie częstości występowania powodzi i charakterystyk kształtu fali wezbraniowych

dr hab. Krzysztof Kochanek, prof. PAN

2013-2015

Innowacyjne metody nieliniowego stochastycznego modelowania szeregów czasowych generowanych przez układy złożone i ich zastosowanie w geofizyce

dr hab.Zbigniew Czechowski, prof. PAN

2013-2015

Zastosowanie metody magnetycznej do badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń antropogenicznych w powiązaniu z parametrami glebowymi i strukturą gleb miejskich w modelowych profilach glebowych mgr Sylwia Dytłow 2014-2016
Sejsmika refrakcyjna i refleksyjna - połączona interpretacja z analizą dokładności dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN 2013-2016
Własności magnetyczne tlenków żelaza zawartych w kurzu domowym jako wskaźnik zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego metalami ciężkimi prof. dr hab. Maria Teisseyre-Jeleńska 2014-2017
Charakterystyka mikrosejsmiczności przy użyciu nowoczesnych sieci monitoringu mgr Jacek Trojanowski 2014-2017
Zastosowanie metod akustyki podwodnej w badaniach lodu morskiego w fiordzie Hornsund na Spitsbergenie mgr Oskar Głowacki 2014-2017
Wpływ zmian klimatycznych na pokrywę śnieżną i reżim hydrologiczny polarnej zlewni niezlodowaconej dr Tomasz Wawrzyniak 2014-2017
Teledetekcyjne badania zmienności własności optycznych aerozoli podczas transportu nad obszarem Polski dr hab. Aleksander Pietruczuk 2014-2017
Badania paleomagnetyczne piaskowców dolnego triasu z autochtonicznej pokrywy osadowej Centralnych Karpat Zachodnich ukierunkowane na określenie stopnia rotacji tej jednostki względem platformy europejskiej. dr hab. R. Junosza-Szaniawski 2015-2018
Zmienność oporności Ziemi w relacji do sejsmiczności w rejonie Transeuropejskiej Strefy Szwu dr hab. Vladimir Semenov 2015-2018
Badania paleomagnetyczne piaskowców dolnego triasu z autochtonicznej pokrywy osadowej Centralnych Karpat Zachodnich ukierunkowane na określenie stopnia rotacji tej jednostki względem platformy europejskiej dr hab. Rafał Junosza-Szaniawski 2015-2018
Rozwój i adaptacja techniki inwersji czasowej do analizy sejsmicznego pola falowego mgr Jakub Guzikowski 2016-2018
Wpływ zlodzenia wód przybrzeżnych i brzegu na falowanie oraz morfodynamikę wybrzeży w rejonach polarnych na przykładzie południowo-zachodniego Spitsbergenu - analiza procesów, modelowanie i predykcja. dr Mateusz Moskalik 2014-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzone projekty