Granty NCN

Aktualnie realizowane projekty

Tytuł projektu Kierownik projektu Data rozpoczęcia realizacji projektu Data zakończenia realizacji projektu Nazwa programu
Profil głębokich sondowań sejsmicznych TTZ-South.  dr hab. Tomasz Krzysztof Janik 30.03.2017 29.03.2022 HARMONIA 8
Określenie anizotropii sejsmicznej litosfery na obszarze Dolnego Śląska dr hab. P. Środa 17.07.2017 16.07.2022 OPUS 12
Rola pamięci litosferycznej w przestrzennym i czasowym umiejscowieniu deformacji wewnatrzpłytowych-badanie wgłebnej struktury strefy uskokowej Grójca w oparciu o anomalie pól potencjalnych i dane sejsmiczne dr hab. Waldemar Jóźwiak 09.02.2018 08.02.2022 OPUS 13
Wpływ pionowego profilu własności optycznych aerozolu na promieniowanie UV przy powierzchni Ziemi i smog fotochemiczny dr hab. Aleksander Pietruczuk 21.02.2018 20.10.2021 OPUS 13
Dynamo magnetyczne indukowane przez siły wyporu  dr hab. Krzysztof Mizerski, prof. PAN 26.04.2018 25.04.2022 SONATA BIS
Rozwój i przebieg antropogenicznych procesów sejsmicznych wywołanych przez sztuczne powierzchniowe zbiorniki wodne  dr hab. Grzegorz Lizurek 14.06.2018 13.06.2022 OPUS 14
Mechanistyczne wyjaśnienie generowania (i odstęps od) uniwersalnej krzywej rozkładu prawdopodobieńsktwa czasu powrotu trzesień ziemi poprzez konstrukcje rozwiązalnych stochastycznych automatów komórkowych i ich opis analityczny dr hab. Mariusz Białecki 14.06.2018 13.06.2022 OPUS 14
Rekonstrukcje i projekcje warunków hydro-klimatyczneych południowego Spitsbergenu dr hab. Marzena Osuch 31.10.2018 30.10.2021 OPUS 14
Struktura Grzbietu Knipowicza na podstawie badań sejsmicznych - KNIPSEIS, dr hab. Wojciech Czuba 31.10.2018 30.10.2022 OPUS 13
Powiązanie płytkich I głębokich procesów geologicznych w strefie przejścia między platformą prekambryjską a platformą paleozoiczną na obszarze południowego Bałtyku na podstawie nowych danych geofizycznych dr hab. inż. Michał Malinowski 14.09.2018 13.09.2022 OPUS 14
Wpływ działalności człowieka oraz zmian klimatu na dynamikę suszy
(transformację suszy meteorologicznej w suszę hydrologiczną) i podatność na suszę
prof. dr hab. inż. Renata Julita Romanowicz 26.07.2019 25.07.2022 SHENG 1
Własności magnetyczne łupków gazonośnych dolnego Paleozoiku z obszaru północnej Polski
 
mgr Dominika Krystyna Niezabitowska 01.10.2019 30.09.2020 ETIUDA 7
Obrazowanie i monitoring ośrodka geologicznego z wykorzystaniem aktywnych i pasywnych danych sejsmicznych oraz pełnej formy falowej dr hab. inż. Michał Malinowski 26.07.2019 25.07.2022 SHENG 1
Interakcja między niestabilnościami magnetorotacyjną i barokliniczną w ściśliwym płynie przewodzącym w obecności dyfuzji. dr Marek Grądzki 04.11.2019 03.11.2021 SONATINA 3
Diagramy forc jako narzędzie do kompleksowej charakterystyki faz ferromagnetycznych – staż naukowy. dr Katarzyna Dudzisz 23.10.2019 06.03.2021 MINIATURA 3
Trójwymiarowe obrazowanie stref subdukcji z wykorzystaniem inwersji pełnego pola falowego dwuwymiarowych danych sejsmicznych. dr inż. Andrzej Bartłomiej Górszczyk 27.02.2020 26.02.2023 OPUS 17

Wpływ procesów wieloskalowych na powstawanie ekstremalnych opadów w tropikach.

dr Dariusz Bartłomiej Baranowski 26.06.2020 25.06.2022 OPUS 18
Pasywne sejsmiczne badania litosfery i astenosfery południowej Polski (obszar karpacki) dr hab. Wojciech Czuba 19.06.2020 18.06.2024 OPUS 18
Eksperymentalne badania wpływu egzopolimerów na dynamikę opadania i interakcji cząstek stałych w środowisku wodnym uwarstwionym gęstościowo dr inż. Magdalena Maria Mrokowska 26.06.2020 25.06.2023 SONATA 15
Ocena wydajności sedymentacji osadów w zlewni i wpływu zamulania na pojemność zbiornika na podstawie zmian pokrycia/użytkowania terenu: studium przypadku zapory Elektrowni Wodnej Fincha, Etiopia. dr hab. inż. Michael Nones 01.10.2020 30.09.2024 PRELUDIUM BIS 1
Wspólny biegun - brakujący link pomiędzy Arktycznym i Antarktycznym zapisem wczesnej Ziemi. dr bab. Monika Agnieszka Kusiak 01.09.2020 31.08.2023 GRIEG

 

 

Zakończone projekty

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

Modelowanie promieniowania UV Słońca docierającego do powierzchni Ziemi dla oceny skuteczności helioterapi antyłuszczycowej w Polsce

prof. dr hab. Janusz Krzyścin

2013-2015

Zintegrowane badania paleomagnetyczne, izotopowe i strukturalne w celu rekonstrukcji paleogeograficznej kaledońskich terranów Svalbardu

dr Krzysztof Michalski

2012-2015

Przebieg i geneza anomalii przewodnictwa elektrycznego w skorupie obszaru Polski oraz ich znaczenie dla lepszego zrozumienia wgłębnej budowy geologicznej

dr hab. Waldemar Jóźwiak, prof. PAN

2011-2015

Wieloaspektowa analiza sejsmiczności indukowanej pracami górniczymi przy zastosowaniu modelowania i inwersji pełnego sejsmicznego pola falowego

dr hab. Wojciech Dębski, prof. PAN

2011-2015

Stochastyczny System Prognozowania Powodzi (na przykładzie odcinka Wisły od Zawichostu do Warszawy)

prof. dr hab. inż. Renata J. Romanowicz

2011-2015

Określanie oporów ruchu w korytach otwartych podczas przejścia fali wezbranej

dr inż. Magdalena M. Mrokowska

2011-2015

Wieloparametrowa inwersja pełnego pola falowego dla lepszego obrazowania skorupy ziemskiej

dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN

2012-2015

Nowe modle statystyczne w analizie częstości występowania powodzi i charakterystyk kształtu fali wezbraniowych

dr hab. Krzysztof Kochanek, prof. PAN

2013-2015

Innowacyjne metody nieliniowego stochastycznego modelowania szeregów czasowych generowanych przez układy złożone i ich zastosowanie w geofizyce

dr hab.Zbigniew Czechowski, prof. PAN

2013-2015

Zastosowanie metody magnetycznej do badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń antropogenicznych w powiązaniu z parametrami glebowymi i strukturą gleb miejskich w modelowych profilach glebowych mgr Sylwia Dytłow 2014-2016
Sejsmika refrakcyjna i refleksyjna - połączona interpretacja z analizą dokładności dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN 2013-2016
Własności magnetyczne tlenków żelaza zawartych w kurzu domowym jako wskaźnik zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego metalami ciężkimi prof. dr hab. Maria Teisseyre-Jeleńska 2014-2017
Charakterystyka mikrosejsmiczności przy użyciu nowoczesnych sieci monitoringu mgr Jacek Trojanowski 2014-2017
Zastosowanie metod akustyki podwodnej w badaniach lodu morskiego w fiordzie Hornsund na Spitsbergenie mgr Oskar Głowacki 2014-2017
Wpływ zmian klimatycznych na pokrywę śnieżną i reżim hydrologiczny polarnej zlewni niezlodowaconej dr Tomasz Wawrzyniak 2014-2017
Teledetekcyjne badania zmienności własności optycznych aerozoli podczas transportu nad obszarem Polski dr hab. Aleksander Pietruczuk 2014-2017
Badania paleomagnetyczne piaskowców dolnego triasu z autochtonicznej pokrywy osadowej Centralnych Karpat Zachodnich ukierunkowane na określenie stopnia rotacji tej jednostki względem platformy europejskiej. dr hab. R. Junosza-Szaniawski 2015-2018
Zmienność oporności Ziemi w relacji do sejsmiczności w rejonie Transeuropejskiej Strefy Szwu dr hab. Vladimir Semenov 2015-2018
Badania paleomagnetyczne piaskowców dolnego triasu z autochtonicznej pokrywy osadowej Centralnych Karpat Zachodnich ukierunkowane na określenie stopnia rotacji tej jednostki względem platformy europejskiej dr hab. Rafał Junosza-Szaniawski 2015-2018
Rozwój i adaptacja techniki inwersji czasowej do analizy sejsmicznego pola falowego mgr Jakub Guzikowski 2016-2018
Wpływ zlodzenia wód przybrzeżnych i brzegu na falowanie oraz morfodynamikę wybrzeży w rejonach polarnych na przykładzie południowo-zachodniego Spitsbergenu - analiza procesów, modelowanie i predykcja. dr Mateusz Moskalik 2014-2018
Trójwymiarowy model litosfery obszaru Polski z rozpoznaniem sejsmicznych elementów pola falowego dr hab. inż. Mariusz Majdański, prof. PAN 2016-2019

Struktura skorupy ziemskiej sfery brzeżnej Kratonu Wschodnioeuropejskiego w północnej Polsce na podstawie nowych danych geofizycznych

dr hab. inż. Michał Malinowski

2016-2020
Eksperymentalna analiza hydrodynamiki w oddziaływaniach przepływu wody, roślinności oraz rumowiska rzecznego w skali pojedynczej rośliny wodnej. dr hab. Robert Bialik 2015-2019
Struktura i ewolucja fanerozoiczna basenu bałtyckiego na podstawie zintegrowanej interpretacji danych geologicznych i geofizycznych oraz modelowań ewolucji pokrywy osadowej. dr hab. inż. Piotr Krzywiec; koordynator po stronie IGF - dr hab. inż. M. Malinowski 2016-2019

Relacje wieloletniej zmarzliny z rzeźbą, budową geologiczną i komponentami kriosfery w oparciu o badania geofizyczne przedpola lodowaca Hansa i okolicy. Hornsund, Spitsbergen.

dr hab. prof. PAN Mariusz Majdański 2017-2020
Wpływ spodziewanych zmian klimatycznych na reżim termiczny wybranych rzek Polski. dr hab. Adam Piotrowski 2017-2020

Identyfikacja procesów prowadzących do anomalii zmienności całkowitej zawartości ozonu w średnich szerokościach geograficznych północnej półkuli.

dr hab. Jacek W Kamiński 2017-2020
Wpływ aerozoli absorbujących na warstwę graniczną atmosfery. dr Michał Posyniak 2017-2020

Właściwości magnetyczne osadów zastosowane do oceny poziomu zanieczyszczenia metalami ciężkimi wody rzeki Wisły na obszarze Warszawy.

mgr Iga Szczepaniak Wnuk 2018-2020

Fire, and then the ice: calibrating southern Africa’s position within the Neoproterozoic supercontinent Rodinia.

dr Ashley Gumsley 2018-2019
Analiza źródeł sejsmicznych rejestrowanych po aktywnej profilaktyce tąpaniowej. mgr Alicja Caputa 2018-2020
Opracowanie stochastycznego modelu typu Langevina oraz procedur jego rekonstrukcji z persystentnych rzędu p gefizycznych szeregów czasowych prof. dr hab. Zbigniew Czechowski 2017-2020
Zróżnicowanie technogenicznych cząstek magnetycznych w środowisku glebowym w zależności od źródeł emisji i ich rola w transporcie potencjalnie toksycznych pierwiastków  dr hab. Beata Górka-Kostrubiec 2017-2020
Dopełnienie profili pionowych aerozoli atmosferycznych przy użyciu pomiarów in-situ na powierzchni ziemi. dr Artur Ryszard Szkop 2019-2021