dr hab. Grzegorz Lizurek

ADIUNKT

tel. +48 22 6915777

mail: lizurek@igf.edu.pl

WYkształcenie:

 • 2003 - magister geologii o specjalności geofizyka Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • 2008 - doktor nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • 2017 - stopień doktora habilitowanego w dziedzinie Nauka o Ziemi, w dyscyplinie geofizyka, Instytut Geofizyki PAN.

Zatrudnienie:

 • Od 01.06.2008 - adiunkt w Zakładzie Sejsmologii, Instytut Geofizyki PAN

Zainteresowania badawcze:

 • Sejsmiczność indukowana i zagrożenie sejsmiczne w Centralnej Europie
 • Głównym polem zainteresowań w obębie powyższych tematów są mechanizmy źródłowe oraz parametry fizyczne źródła

wybrane Publikacje:

 • Lizurek G.,Marmureanu A.,Wiszniowski J. (2017), Fast Moment Magnitude Determination from P-wave Trains for Bucharest Rapid Early Warning System (BREWS), Pure Appl. Geophys., DOI 10.1007/s00024-017-1480-7
 • Leptokaropoulos K., Staszek M., Cielesta S., Urban P., Olszewska D., Lizurek G. (2017), Time-dependent seismic hazard in Bobrek coal mine, Poland, assuming different magnitude distribution estimations, Acta Geophys., doi: 10.1007/s11600-016-0002-9
 • Lizurek G., (2016) Full moment tensor inversion as a practical tool in case of discrimination of tectonic and anthropogenic seismicity in Poland. PAGEOPH, doi:10.1007/s00024-016-1378-9, I
 • Rudziński Ł., Cesca S., Lizurek G., (2016) Complex Rupture Process of the 19 March 2013, Rudna Mine (Poland) Induced Seismic Event and Collapse in the Light of Local and Regional Moment Tensor Inversion. Seismological Research Letters, vol. 87 (2), DOI:10.1785/0220150150
 • Lasocki S., Orlecka-Sikora, Leptokaropoulos K., Lizurek G., Sterzel M., Szepieniec T., Mutke G. oraz zespół IS-EPOS, (2016), Platforma IS-EPOS jako nowoczesne narzędzie w badaniach sejsmiczności antropogenicznej. Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, Nr 93, 49-62
 • Rudziński Ł., Lizurek G., (2015) Mechanizm zjawiska sejsmicznego oraz tąpnięcia w OZG Rudna w Polkowicach z 19.03.2013 r. z wykorzystaniem lokalnych i regionalnych sieci sejsmologicznych. Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud. Zeszyt: 3, str. 61-72
 • Giang NV, Wiszniowski J, Plesiewicz B, Lizurek G, Van DQ, Khoi LQ, 2015,  Some Characteristics of Seismic Activity in the Song Tranh 2 Reservoir, Quang Nam, Vietnam by Local Seismic Network Data, Earth Sciences, 4 (3), 101-111
 • Wiszniowski J, Giang NV, Plesiewicz B, Lizurek G, Van DQ, Khoi LQ, Lasocki S (2015) Preliminary results of anthropogenic seismicity monitoring in the region of Song Tranh 2 Reservoir, Central Vietnam, Acta Geophysica, 63 (3), 843-862.
 • Lizurek G., Rudziński Ł., Plesiewicz B., (2014) Mining induced seismic event on an inactive fault, Acta Geophysica, DOI: 10.2478/s11600-014-0249-y (on line first, 2014-11-25)
 • Lizurek G.,Lasocki S., (2014) Clustering of mining-induced seismic events in equivalent dimension spaces, Journal of Seismology. DOI: 10.1007/s10950-014-9426-3
 • Orlecka-Sikora, B. Cesca, S. Lasocki, S. Lizurek, G. Wiejacz, P. Rudziński Ł., (2014) Seismogenesis of exceptional ground motion due to a sequence of mining induced tremors from Legnica-Głogów Copper District in Poland, Geophysical Journal International. DOI:10.1093/gji/ggu109
 • Lizurek G., Plesiewicz B., Wiejacz P.,  Wiszniowski J., Trojanowski J. (2013) Seismic event near Jarocin (Poland), Acta Geophysica. 61(1). DOI:10.2478/s11600-012-0052-6
 • Lizurek G., S. Lasocki (2012) Badanie grupowania się zjawisk sejsmicznych indukowanych pracami górniczymi w oddziale XX-1 ZG "Rudna". Przegląd Górniczy nr 5 (1074) Tom 68(CVIII), 12-22, UKD 6.22.343(438):622.831.32: 550.34.042.42/.44:519.2
 • Orlecka-Sikora B., Lasocki S., Lizurek G., Rudziński Ł. (2012) Response of seismic activity in mines to the stress changes due to mining induced strong seismic events, International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 53 (2012) 151–158
 • Lizurek G., Wiejacz P. (2011) Moment Tensor Solution and Physical Parameters of Selected Recent Seismic Events at Rudna Copper Mine. A.F. Idziak and R. Dubiel (eds.), Geophysics in Mining and Environmental Protection, Geoplanet: Earth and Planetary Sciences 2
 • Orlecka-Sikora B., Lizurek G., Rudziński Ł., (2011) Statyczny Transfer Naprężeń w procesie sejsmogenicznym na przykładzie kopalni "Rudna", Przegląd Górniczy Nr 6 (1063) Tom 66 (CVII) 76-85, UKD: 622.343(438): 622.831.32: 551.24: 550.34: 550.348
 • Bieda A., Lizurek G. - Natural Radioactivity of rocks occuring in the contact zone of the Karkonosze Massif with the Szklarska Poręba Schist Belt, Acta Geodynamicaet Geomaterialia 2008, 2 (150), vol. 5, 225-231
 • Lizurek G ., Dorda J. - Natural radioactivity of paleozoic and mesosoic sedimentary rocks from the Upper Silesian Coal Basin borders (Poland) - in situ gamma ray measurements, Czechoslovak Journal of Physics 2006 , 56 (Suppl. D), D95-D102
 • Sitarek A., Lizurek G. - The natural radioactivity of the selected rocks from vicinity of the Rozna Uranium Deposit. Publications of The Institute of Geophysics of Polish Academy of Sciences,M-29(395), 2006, 281-289
 • Lizurek G., Sitarek A., - Natural radioactivity of selected sedimentary rocks from Krzeszowice area. Publications of The Institute of Geophysics of Polish Academy of Sciences, M-29(395), 2006,291-299
 • Malczewski D., Teper L., Lizurek G., Dorda J. - In situ gamma-ray spectrometry in common rock raw materials mined in Krakow vicinity,Poland" Naturally occurring radioactive materials (NORM IV): Proceedings of an international conference held in Szczyrk, Poland, 17-21 May 2004, IAEA-TECDOC-1472, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2005
 • Malczewski D., Badera J., Lizurek G., Mirkowski Z., Dorda J. - Promieniotwórczość naturalna skał paleozoicznych z rejonu Krzeszowic, Przegląd Geologiczny 2006 , 54(9), 815-822
 • Lizurek G. - Dawki promieniowania gamma ze skał osadowych z okolic Krzeszowic, Zagadnienia interdyscyplinarne w Górnictwie i Geologii Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 116/47 , Wrocław 2006, 163-170

Ważniejsze Projekty badawcze, ekspertyzy i konsultacje:

 • SHEER, Shale Gas Exploration and Exploitation Induced Risks, projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach program Horyzont 2020 na podstawie umowy grantowej nr 640896, (wykonawca od 2015 r.)
 • EPOS IP, European Plate Observing System Implementation Phase, projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach program Horyzont 2020 na podstawie umowy grantowej nr 676564 (od 2015 r. wykonawca w WP2 Communication and Dissemination i WP14 TCS Anthropogenic Hazards)
 • Statystyczna analiza parametrów sejsmicznych stref uskokowych z rejonu basenu Mygdonia (Grecja). C/IGF PAN/2011/Mk projekt numer500-10-3. Wewnętrzny projekt IGF PAN. Koordynator projektu
 • NERA, TA2- Bucharest Rapid Early Warning System (BREWS), główny wykonawca w zadaniu: Fast determination of spectral parameters with use of BREWS system, 2013
 • Analiza interakcji pomiędzy wstrząsami w sejsmiczności naturalnej i indukowanej pracami górniczymi dla oceny zmiennego w czasie zagrożenia sejsmicznego. Koordynator prof. dr. hab. S. Lasocki, finansowany przez MNiSW umowa nr MNiSW 3935/B/T02/2010/39 w latach 2010–2012, wykonawca zadania Badanie grupowania wstrząsów w kopalniach
 • Wieloaspektowa analiza sejsmiczności indukowanej pracami górniczymi przy zastosowaniu modelowania i inwersji pełnego sejsmicznego pola falowego. Finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, umowa nr NCN 2011/01/B/ST10/07305 w latach 2011-2014, Koordynator dr hab. W. Dębski, wykonawca
 • Permanentny monitoring geodynamiczny Polski - etap I. Koordynator merytoryczny monitoringu sejsmicznego. Umowa z PIB-PIG nr EZ-240-67/2013, 2013-2015
 • Cyfrowa przestrzeń badawcza sejsmiczności indukowanej dla celów EPOS (IS-EPOS), projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, od 2014, wykonawca
 • Opracowanie metodyki oceny bezpieczeństwa i wskazania optymalnej lokalizacji płytkiego składowania odpadów promieniotwórczych nisko-i średnioaktywnych. Umowa nr. IV/156/P/15004/4300/13/DEJ – wykonawca, 2014
 • Określenie przyczyn nietypowego oddziaływania wstrząsów rejestrowanych w polu XX/1 na obiekty powierzchniowe, KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Rudna Nr KGHM-ZH-U-0144-2012 - wykonawca
 • Zagrożenie sejsmiczne dla okolic Wielunia – wobec proponowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej w Mierzycach, współautor wraz z dr. P.  Wiejaczem, 2011
 • Zagrożenie sejsmiczne dla okolic Nowego Tomyśla – wobec proponowanej lokalizacji elektrowni wiatrowej wPaproci, współautor wraz z dr. P.  Wiejaczem, 2011
 • Analiza wybranych zjawisk sejsmicznych występujących w ZG „Rudna” w 2010 roku, 2011 - wykonawca
 • Weryfikacja parametrów dotychczasowych oraz wyznaczenie obecnie optymalnych do obliczania energii zjawisk sejsmicznych w ZG „Rudna” 2011 - wykonawca
 • Analiza wybranych zjawisk sejsmicznych występujących w ZG „Rudna” w 2009 roku, 2010 - wykonawca

Członkostwo:

 • Członek Rady Naukowej IGF PAN,
 • Członek WG10- Infrastructure for Georesources projektu EPOS,
 • Członek THAIS (Teamwork For Hazard Assessment for Induced Seismicity)
 • Członek CTBTO (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization)

Popularyzacja nauki:

 •  „Wzburzenie skał” w magazynie Polskiej Akademii Nauk Academia nr 1/45/2016, http://www.naukaonline.pl/nasze-teksty/nauki-o-ziemi/item/2817-wzburzenie-skal
 • Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – Eduscience. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty – Działanie 3.3.4.  - kierownik zespołu dydaktyków
 • Uczestnictwo w programie IGF PAN Geofizyka w Szkole, od 2008 roku,
 • Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, cyklicznie od 2009 roku

 

 

 

Prowadzone projekty