Wydarzenia

25.012021

Znamy laureatkę stypendium prof. Kacpra Rybickiego

Do grona 12 stypendystów dołączyła dr Katarzyna Dudzisz z Zakładu Magnetyzmu.

Stypendium zostało ufundowane przez prof. dr hab. Kacpra Rafała Rybickiego, wybitnego uczonego, geofizyka, autora wielu prac z zakresu sejsmologii teoretycznej oraz modelowania losów Ziemi i innych planet, długoletniego pracownika i dyrektora Instytutu Geofizyki PAN. Stypendium przyznawane jest młodemu (do 35 lat) pracownikowi naukowemu Instytutu Geofizyki PAN lub uczestnikowi studium doktoranckiego prowadzonego przez Instytut Geofizyki, za wybitne i twórcze prace badawcze z zakresu badań podstawowych, w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geofizyka, udokumentowane publikacją lub serią publikacji ogłoszonych w okresie trzech lat poprzedzających datę przyznania Stypendium.
Laureatka opowiada o swoich planach naukowych: “Obecna tematyka moich badań różni się od zagadnień podjętych w trakcie studiów doktoranckich i skupia wokół zastosowania szeroko pojętego magnetyzmu środowiskowego do badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w glebach na obszarach pogórniczych. Jest to istotny problem dla ochrony środowiska, gdyż w wielu obszarach świata liczne hałdy, zawierające bardzo często znaczne koncentracje eksploatowanych metali, w tym metali ciężkich, są pozostałością po historycznej eksploatacji i przeróbce rud metali. Hałdy te ulegają licznym przemianom wskutek m.in., wietrzenia i wymywania przez wody opadowe, stanowiąc źródło zanieczyszczenia otaczającego je środowiska, w tym gleb. Minerały magnetyczne, które są przedmiotem moich badań, bardzo często występują wraz z różnymi metalami ciężkimi pozwalając na określenie wielkości zanieczyszczenia na danym obszarze. Są one oczywiście zróżnicowane w zależności od typu eksploatowanej/wytapianej rudy i czasu składowania odpadów. W związku z tym, celem moich badań jest określenie czynników, które odpowiadają za zmienność rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz ich magnetycznej charakterystyki w glebach wokół składowisk poeksploatacyjnych oraz gleb wytworzonych na tych odpadach. W moich badaniach, dzięki współpracy wewnątrz Instytutu Geofizyki oraz poza nim, wykorzystuję szereg metod, które pozwolą na określenie nie tylko powierzchniowego rozkładu zanieczyszczeń, lecz także ich pionowego rozmieszczenia w profilach glebowych i  przestrzennego zróżnicowania w otaczających glebach.” (ZKNiE)

Prowadzone projekty