Granty NCN

Aktualnie realizowane projekty

L.p.

Tytuł grantu

Kierownik grantu

Żródło finansowania

Okres realizacji

1

Zmienność oporności Ziemi w relacji do sejsmiczności w rejonie Transeuropejskiej Strefy Szwu

dr hab. Vladimir Semenov, prof. PAN

NCN          2014/15/B/ST10/00789

2015-2018

2

Eksperymentalna analiza hydrodynamiki w oddziaływaniach przepływu wody, roślinności oraz rumowiska rzecznego w skali pojedyńczej rośliny wodnej.

dr Robert Bialik

NCN          2014/13/D/ST10/01123

2015-2018

3

Badania paleomagnetyczne piaskowców dolnego triasu z autochtonicznej pokrywy osadowej Centralnych Karpat Zachodnich ukierunkowane na określenie stopnia rotacji tej jednostki względem platformy europejskiej

dr hab. Rafał Junosza-Szaniawski, prof. PAN

NCN          2014/13/B/ST10/01151

2015-2018

4

Teledetekcyjne badania zmienności własności optycznych aerozoli podczas transportu nad obszarem Polski

dr hab. Aleksander Pietruczuk, prof. PAN

NCN          2013/09/B/ST10/03553

2014-2017

5

Wpływ zlodzenia wód przybrzeżnych i brzegu na falowanie oraz morfodynamikę wybrzeży w rejonach polarnych na przykładzie południowo-zachodniego Spitsbergenu-analiza procesów, modelowanie i predykcja

dr Mateusz Moskalik z IGF PAN jako koordynator projektu,Partner- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

NCN        2013/09B/ST10/04141

2014-2018

6

Zastosowanie metod akustyki podwodnej w badaniach lodu morskiego w fiordzie Hornsund na Spitsbergenie

mgr Oskar Głowacki

NCN            2013/N/ST10/01729

2014-2017

7

Wpływ zmian klimatycznych na pokrywę śnieżną i reżim hydrologiczny polarnej zlewni niezlodowaconej

mgr Tomasz Wawrzyniak

NCN           2013/N/ST10/04105

2014-2017

8 Trójwymiarowy model litosfery obszaru Polski z rozpoznaniem sejsmicznych parametrów pola falowego dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN NCN
2015/19/B/ST10/01833
2016-2019
9 Parammetryzacja osłabiania promieniowania słonecznego przez chmury w prognozie indeksu UV dla Polski mgr Jakub Guzikowski NCN
2015/19/N/ST10/01533
2016-2018
10 Struktura skorupy ziemskiej sfery brzeżnej Kratonu Wschodnioeuropejskiego w północnej Polsce na podstawie nowych danych geofizycznych dr hab. Michał Malinowski

NCN2015/19/B/ST10/01612

2016-2019
11 Profil głębokich sondowań sejsmicznych TTZ-South dr hab. Tomasz Janik, prof. PAN NCN2016/22/M/ST10/00347 2017-2020
12 Opracowanie stochastycznego modelu typu Langevina oraz procedur jego rekonstrukcji z persystentnych rzędu p geofizycznych szeregów czasowych prof. dr hab. Zbigniew Czechowski NCN2016/21/B/ST10/02998 2017-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakończone projekty

L.p.

Tytuł grantu

Kierownik grantu

Żródło finansowania

Okres realizacji

1

Modelowanie promieniowania UV Słońca docierającego do powierzchni Ziemi dla oceny skuteczności helioterapi antyłuszczycowej w Polsce

prof. dr hab. Janusz Krzyścin

NCN          2012/05/B/ST10/00495

2013-2015

2

Zintegrowane badania paleomagnetyczne, izotopowe i strukturalne w celu rekonstrukcji paleogeograficznej kaledońskich terranów Svalbardu

dr Krzysztof Michalski

NCN            2011/03/D/ST10/05193

2012-2015

3

Przebieg i geneza anomalii przewodnictwa elektrycznego w skorupie obszaru Polski oraz ich znaczenie dla lepszego zrozumienia wgłębnej budowy geologicznej

Jóźwiak, prof. PAN

NCN           2011/01/B/ST10/07046

2011-2015

4

Wieloaspektowa analiza sejsmiczności indukowanej pracami górniczymi przy zastosowaniu modelowania i inwersji pełnego sejsmicznego pola falowego

dr hab. Wojciech Dębski, prof. PAN

NCN           2011/01/B/ST10/07305

2011-2015

5

Stochastyczny System Prognozowania Powodzi (na przykładzie odcinka Wisły od Zawichostu do Warszawy)

prof. dr hab. inż. Renata J. Romanowicz

NCN           2011/01/B/ST10/06866

2011-2015

6

Określanie oporów ruchu w korytach otwartych podczas przejścia fali wezbranej

dr inż. Magdalena M. Mrokowska

NCN           2011/01/N/ST10/07395

2011-2015

7

Wieloparametrowa inwersja pełnego pola falowego dla lepszego obrazowania skorupy ziemskiej

dr hab. inż. Michał Malinowski, prof. PAN

NCN           2011/03/D/ST10/05128

2012-2015

8

Nowe modle statystyczne w analizie częstości występowania powodzi i charakterystyk kształtu fali wezbraniowych

dr hab. Krzysztof Kochanek, prof. PAN

NCN          2012/05/B/ST10/00482

2013-2015

9

Innowacyjne metody nieliniowego stochastycznego modelowania szeregów czasowych generowanych przez układy złożone i ich zastosowanie w geofizyce

dr hab.Zbigniew Czechowski, prof. PAN

NCN          2012/05/B/ST10/00598

2013-2015

10 Zastosowanie metody magnetycznej do badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń antropogenicznych w powiązaniu z parametrami glebowymi i strukturą gleb miejskich w modelowych profilach glebowych mgr Sylwia Dytłow NCN 2013-11/N/ST10/01767 2014-2016
11 Sejsmika refrakcyjna i refleksyjna - połączona interpretacja z analizą dokładności dr hab. Mariusz Majdański, prof. PAN NCN          2012/05/B/ST10/00052 2013-2016
12 Własności magnetyczne tlenków żelaza zawartych w kurzu domowym jako wskaźnik zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego metalami ciężkimi prof. dr hab. Maria Teisseyre-Jeleńska NCN          2013/09/B/ST10/02780 2014-2017
13 Charakterystyka mikrosejsmiczności przy użyciu nowoczesnych sieci monitoringu mgr Jacek Trojanowski NCN          2013/09/N/ST10/03773 2014-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzone projekty

  • chihe