Fizyki Atmosfery

Tematyka badawcza

 1. Warstwa ozonowa, w tym pomiary całkowitej zawartości ozonu za pomocą spektrofotometrów Dobsona i Brewera, pomiary rozkładu pionowego ozonu metodą Umkehr oraz analizę zmienności warstwy ozonowej.
 2. Promieniowanie słoneczne, ze szczególnym uwzględnieniem promieniowania w ultrafioletowym zakresie widma słonecznego.
 3. Monitoring zanieczyszczeń atmosferycznych: dwutlenku siarki, ozonu przyziemnego, tlenków azotu, tlenku węgla, dwutlenku węgla oraz zawartości w powietrzu pyłu o średnicy do 10 µm.
 4. Badania aerozolu atmosferycznego zawierającego żelazo przy pomocy spektrometrii Mössbauerowskiej.
 5. Elektryczność burzowa, ze szczególnym uwzględnieniem wyładowań doziemnych i dojonosferycznych (TLE).
 6. Elektryczność pięknej pogody, w tym pomiary pola i gęstości prądu geoelektrycznego oraz przewodnictwa elektrycznego powietrza.
 7. Atmosferyczny elektryczny obwód globalny.
 8. Planetarna warstwa graniczna.

OBSERWATORIA


Zespoły badawcze

 • Zespół Ozonu Atmosferycznego - Kierownik: dr hab. Janusz Jarosławski
 • Zespół Aerozolu Atmosferycznego - Kierownik: dr hab. Aleksander Pietruczuk
 • Zespół Turbulencji i Elektryczności Atmosfery

TEMATY STATUTOWE

 • Długookresowa zmienność zawartości ozonu, natężenia promieniowania UV i aerozolu atmosferycznego
  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Krzyścin
 • Całoroczny monitoring promieniowania słonecznego oraz badanie jego zmienności w wybranych zakresach widmowych. Badanie wpływu zmian pola aerozolu na dopływ promieniowania słonecznego do powierzchni Ziemi
  Kierownik: dr hab. Aleksander Pietruczuk
 • Wpływ parametrów generatora burzowego i magnetosferycznego na działanie Globalnego Obwodu Elektrycznego (GOE) Ziemi
  Kierownik: dr Marek Kubicki
 • Modelowanie warstwy granicznej atmosfery w godzinach wieczornych i nocnych
   

Prowadzone projekty

 • chihe