Wydarzenia

30.062015

Otwarty nabór partnera do realizacji projektu

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Międzyszkolne pracownie eksperymentalne i Ogrody Nauki w Raciborzu”.

Projekt jest  finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

I. Cel partnerstwa:
Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami).
II. Zakres tematyczny partnerstwa:
W ramach Projektu planuje się realizację m.in. następujących działań:
1. Panel administracyjny systemu obsługi laboratoriów szkolnych.
2. Dostarczenie 30 kiosków multimedialnych.
3. Zaprojektowanie i wykonanie oprogramowania kiosków multimedialnych, umożliwiającego zdalne sterowanie treścią, w tym włączanie edukacyjnych aplikacji internetowych wskazanych przez IGF PAN.
4. Wyszukiwanie rozwiązań edukacyjnych, w tym aplikacji internetowych, i adaptowanie ich do wyświetlania w kioskach multimedialnych.
5. Zaprojektowanie i wykonanie systemu rezerwacji zajęć w co najmniej 4 laboratoriach szkolnych dostępnego online.
6. Ewaluacja projektu zgodnie z kryteriami konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15.
7. Zaprojektowanie systemu zarządzania projektem w partnerstwie.
Szczegółowy zakres tematyczny działań zostanie ustalony z wybranym kandydatem w toku przygotowania projektu. Za zgodą stron może on zostać zwiększony.
III. Forma prawna partnera:
1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, osoby fizyczne.
2. Konsorcja podmiotów wymienionych w pkt 1.
IV. Wymagania:
O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej określonej w pkt III, który spełnia następujące wymagania:
1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, w tym: ponad 5 letnie doświadczenie w realizacji usług w zakresie informatyki, w tym:
• inżynierii oprogramowania,
• projektowania i wykonania systemów/aplikacji serwerowych z interfejsem WEB,
• projektowania i wykonania platform edukacyjnych wspomagających procesy edukacji szkół,
• projektowania i wykonania oprogramowania lub platform rezerwacyjnych,
• projektowania autorskich systemów CMS.
2. Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji poszczególnych działań w ramach projektu, posiadając:
• minimum 2 projektantów systemów informatycznych o min. 3 letnim doświadczeniu w projektowaniu systemów informatycznych w obszarze edukacji oraz
• minimum 3 programistów o min. 3-letnim doświadczeniu w zakresie projektowania oprogramowania;
3. Dysponuje odpowiednim potencjałem finansowym do realizacji zadań partnera. Wymagany przychód netto ze sprzedaży kandydata (zgodnie z formą prawną wskazaną w pkt. III) powinien wynosić nie mniej niż 10 mln. zł w ostatnim roku obrotowym. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu oraz sprawozdania finansowego.
V. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej;
2) opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt II niniejszego ogłoszenia;
3) wykaz osób określonych w pkt IV.2 niniejszego ogłoszenia, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz wskazaniem czynności jakie mogą realizować w Projekcie;
4) oświadczenie o wysokości rocznego przychodu netto ze sprzedaży usług kandydata za ostatni rok obrotowy wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią sprawozdania finansowego;
5) wykaz zrealizowanych usług z zakresu określonego z pkt IV.1 niniejszego ogłoszenia;
6) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy konsorcjum w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt III .2.
VI. Liczba partnerów:
Nie więcej niż 2 partnerów będących podmiotami spoza sektora finansów publicznych wybranymi w ramach niniejszego naboru.
VII. Termin składania zgłoszeń:
22 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej www.igf.edu.pl, tj. do dnia 22.07.2015 r. (decyduje data wpływu)
VIII. Sposób i miejsce składania zgłoszeń:
W postaci papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym należy składać osobiście lub przesyłką pocztową / kurierską w siedzibie IGF PAN, pod adresem:

Instytut Geofizyki PAN
ul. Księcia Janusza 64,
01-452 Warszawa
z dopiskiem „Nabór partnera do konkursu w ramach RPO woj. Śląskiego”

IX. Kryteria wyboru:
1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa - ocena dotychczasowej działalności kandydata na partnera uwzględniająca jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowych ze środków Unii Europejskiej. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 20.
2. Ocena koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycja realizacji działań określonych w pkt II niniejszego ogłoszenia. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 30.
3. Deklarowany wkład, w tym potencjał osobowy, potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 20.
4. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze. Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 30.
Do przygotowania i realizacji projektu zostanie wybrany kandydat, który zdobędzie największą liczbę punktów.
X. Uwagi:
1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione.
2. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
3. W przypadku unieważnienia naboru IGF PAN nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności IGF PAN nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
4. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.igf.edu.pl
5. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w pkt V ogłoszenia.
6. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
7. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru. Obejmuje to również złożenie zgłoszenia w ramach konsorcjum.
8. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
9. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem/partnerami zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, IGF PAN dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
11. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
12. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim.

 

 

 

Prowadzone projekty

  • chihe