Wydarzenia

30.042019

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie

na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 września 2019 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530) w związku z art. 53 ust. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (t. jedn. z dnia 6 kwietnia 2016 roku, Dz. U. z 2016 r. poz. 572), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału  III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Geofizyki  PAN w Warszawie.
Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:
 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
Kandydatem na stanowisko Dyrektora Instytutu Geofizyki  PAN może być osoba, która:
 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk ścisłych lub nauk o Ziemi oraz znaczący dorobek naukowy w jednej z tych dziedzin;
 2. posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.
ZGŁOSZENIE KANDYDATA POWINNO ZAWIERAĆ:
 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie w 1 egz. oraz na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
 • przebieg pracy zawodowej;
 • posiadany tytuł lub stopień naukowy;

           4. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu, Instytut Geofizyki PAN będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;

            5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

            6.  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
            7.   oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. 2019 poz. 430);
            8.  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
             9.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO
Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby przystępującej do konkursu powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.
Dokumenty należy nadsyłać pocztą (w jednym oryginale) na adres: Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, tel. 22 182-60-34 z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Geofizyki PAN lub składać osobiście w siedzibie Wydziału: Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2314 (23 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.
O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Geofizyki PAN dostępne są na stronie internetowej: www.igf.edu.pl
Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 30 kwietnia 2019 roku. Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni, liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do dnia 30 maja 2019 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN
Informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora instytutu naukowego PAN.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2019 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.
7. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 

Prowadzone projekty