Tomasz Wawrzyniak

Doktorant Zakładu Badań Polarnych i Morskich

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

tel. +48 22 6915 843, e-mail:tomasz@igf.edu.pl


wykształcenie:

 • Od 2012 doktorant w Zakładzie Badań Polarnych i Morskich; promotor: prof. dr hab. Jarosław Jan Napiórkowski

 • 2010 Kursy na University Center in Svalbard (UNIS), AG-325 Glacjologia; AG-330 Permafrost i środowisko peryglacjalne

 • 2006 – 2011 Student gospodarki przestrzennej (tytuł magistra 2012). Temat pracy magisterskiej: Możliwości rozwoju miast w strefie polarnej, Svalbard. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 • 2004 – 2009 Student geografii; specjalność: Hydrologia, meteorologia i klimatologia (tytuł magistra 2009). Temat pracy magisterskiej: Infiltracja wód powierzchniowych i filtracja wód podziemnych w dolinie rzeki Ebby na środkowym Spitsbergenie. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 • 2008 Stypendium Socrates Erasmus; The University of Portsmouth, Anglia


pełnione funkcje:

 • 09/2014 kierownik zespołu abiotycznego w projekcie „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – Eduscience”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty

 • 04/2014-04/2017 – kierownik grantu NCN – konkurs 9, PRELUDIUM 2013/09/N/ST10/04105 „Wpływ zmian klimatycznych na pokrywę śnieżną i reżim hydrologiczny polarnej zlewni niezlodowaconej”

 • 05/2013 – 04/2016 wykonawca w grancie NCBiR, fundusz polsko-norweski - grant „AWAKE-2” - „Arctic Climate and Environment of the Nordic Seas and the Svalbard - Greenland Area” wykonawca w konsorcjum: Instytut Oceanologii PAN, Instytut Geofizyki PAN, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Nansen Environmental and Remote Sensing Center, Norwegian Meteorological Institute, Norwegian Polar Institute i University Centre in Svalbard (2013-2016)

 • 08/2013-11/2014 kierownik grantu 3f/IGFPAN/2013mł - konkurs wewnętrzny IGF PAN dla młodych naukowców „Reakcja wieloletniej zmarzliny na zmiany klimatyczne w zlewni niezlodowaconej Fuglebekken (Spitsbergen)”; kierownik (2013-2014)

 • 03/2014 – 05/2015 wykonawca w grancie polsko-norwesko-niemiecko-włoskim ze Svalbard Strategic Grants –SMACS "Snow Monitoring using Automatic Camera Systems at Svalbard key sites"; wykonawca

 • 08/2013-06/2014 dydaktyk w projekcie Eduscience

 • Od 03/2013 odpowiedzialny za bazę danych meteorologicznych i merytoryczną opiekę meteorologów zatrudnionych w Polskiej Stacji Polarnej im. Stanisława Siedleckiego – Hornsund

 • Od 01/2013 redaktor biuletynów meteorologicznych Polskiej Stacji Polarnej Hornsund; do pobrania: http://www.glacio-topoclim.org/index.php/reports

 • 06/ 2011 – 07/ 2012 wicekierownik i meteorolog 34tej Polskiej Ekspedycji Polarnej do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund – Svalbard

 • 07-08/2010 asystent terenowy w grancie N N 305 098835 „Funkcjonowanie współczesnych geoekosystemów polarnych w otoczeniu Zatoki Petunia. Stan aktualny, zagrożenia, ochrona (Billefjorden, Środkowy Spitsbergen)”; kierownik Józef Szpikowski

 • 07-08/2010 asystent terenowy w grancie N N 306062940 „Ewolucja lodowców Ziemi Dicsona (Svalbard) po zakończeniu Małej Epoki Lodowej oraz ich aktualny stan i funkcjonowanie”; kierownik dr Jakub Małecki

 • 11/2009 współzałożyciel APECS Polska (polskiej gałęzi Association of Polar Early Career Scientists)

 • 04/2008 - 11/2009 prezes koła naukowego European Geography Association (EGEA) entity Poznań

 • 07-09/2008 asystent terenowy w grancie 3505/P01/2007/32 „Odpływ podziemny w warunkach przemarzniętego podłoża tundrowego obszarów pustyni polarnej i jego charakterystyka dynamiczna oraz hydrochemiczna”; kierownik: prof. UAM dr hab. inż. Marek Marciniak

 • 03/2008 - 06/2008 wolontariat „Save our Selsey” – pozyskiwanie funduszy na ochronę wybrzeża w miejscowości Selsey w Anglii Południowej

 • 02/2008 – 10/2009 członek Rady Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

 • 01/2008 - 11/2009 kierownik sekcji Hydrograficznej w Studenckim Kole Naukowym Geografów UAM im. Stanisława Pawłowskiego

 • 10/2006 – 06/2011 członek Wydziałowej Komisji Ekonomicznej WNGiG

 • 10/2006 – 06/2011 Starosta Ekonomiczny na kierunku Gospodarka Przestrzenna


nagrody i odznaczenia:

 

 • Od 2012 stypendium naukowe doktoranta Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 • 2013 - Conference stipend founded by French Polar Institute IPEV, udział w konferencji “Gateway to the Arctic”, Brest, Francja

 • 2010 - Conference stipend founded by The Research Council of Norway 2010 Udział w konferencji IPY Oslo, Norwegia

 

publikacje i postery:

 • Wawrzyniak T., 2009: Infiltracja wód powierzchniowych i filtracja wód podziemnych w dolinie rzeki Ebby na środkowym Spitsbergenie. Praca magisterska, archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań

 • Siejkowski A., Wawrzyniak T., 2009: Współczesne uwarunkowania sedymentacji jeziora Sarbsko. Funkcjonowanie Geoekosystemów Zlewni Rzecznych, Kołobrzeg, materiały konferencyjne

 • Wawrynowicz J., Wawrzyniak T., 2009: Sea in culture and art. European Geography Association (EGEA) Eastern Congress : The Baltic Sea - main source for human activities, Warszawa, materiały konferencyjne

 • Wawrzyniak T., 2010: Response of the active layer and near-surface permafrost to climate change in Hørbyedalen – Central Spitsbergen – Project Presentation. IPY Oslo Science Conference, 8-12.06.2010, Oslo, Norwegia, materiały konferencyjne

 • Małecki J., Buchwał A., Rachlewicz G., Rymer K., Strzelecki M., Wawrzyniak T., 2011: Environmental studies in northern Billefjorden – Institute of Geoecology and Geoinformation A. Mickiewicz University 15th Expedition – Polar Report Svalbard 2010. vol. 1. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 46 p. ISBN 978-83-62662-57-9

 • Wawrzyniak T., 2011: Adam Mickiewicz University Polar Research in Central Spitsbergen. Festiwal Nauki i Sztuki na WNGiG UAM w Poznaniu, poster

 • Bania M., Wawrzyniak T., 2011/2012: Biuletyny meteorologiczne Polskiej Stacji Polarnej Hornsund VII 2011 - VI 2012. Instytut Geofizyki, Polska Akademia Nauk

 • Wawrzyniak T., Osuch M., Luks B., 2012: Aplikacja Dynamicznej Regresji Harmonicznej w analizie rdzenia lodowego z Jeziora Vostok Antarktyda. Metody pośrednie w badaniach klimatu - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Warszawa 30 XI 2012, poster

 • Wawrzyniak T., 2012: Możliwości rozwoju miast w strefie polarnej, Svalbard. Praca magisterska, archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań

 • Wawrzyniak T., Osuch M., Luks B., 2013: Application of Dynamic Harmonic Regression for meteorological data set from Hornsund. The Arctic Science Summit Week Kraków 2013, poster

 • Karasiński G., Wawrzyniak T., 2013: Retrieval of the meteorological data from Global Data Assimilation System model on the sub-grid scale for the region of Polish Polar Station at Hornsund. The Arctic Science Summit Week Kraków, poster

 • Migała K., Wawrzyniak T., 2013: The Climate of Hornsund. [w] Ancient and modern geoecosystems of Spitsbergen. Zwoliński Z., Kostrzewski A., Pulina M. (ed.), Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe

 • Wawrzyniak T., 2013: History of polish polar research in Hornsund. [w] Ancient and modern geoecosystems of Spitsbergen. Zwoliński Z., Kostrzewski A., Pulina M. (ed.), Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe

 • Wawrzyniak T., 2013: Analiza trendów liniowych i tendencji długookresowych warunków klimatycznych w rejonie Polskiej Stacji Polarnej Hornsund. XXIII Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej, Gdynia

 • Luks B., Sikora S., Puczko D., Budzik T., Wawrzyniak T., 2013 “Hornsund GLACIO-TOPOCLIM database Polish Polar Station IPY Legacy”, Proceedings of the International Forum on Polar Data Activities in Global Data Systems, World Data System International Programme Office, 15-16 October 2013, National Museum of Nature and Science, Tokyo, Japan:76-77


zainteresowania i hobby:

 • Naukowe: hydrologia regionów polarnych, meteorologia, klimatologia, glaciologia, geomorfologia, ekologia, nauki społeczne

 • Inne: spędzanie czasu ze znajomymi, trekking, wędkarstwo, siatkówka kobiet

Prowadzone projekty

 • chihe