Szkoła Doktorska Geoplanet

TRWA REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ GEOPLANET

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet prowadzona jest w drodze konkursu.

Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

Kandydat powinien:

 • wybrać temat badawczy z załączonej listy i skontaktować się z promotorem;

​lub

 • przedstawić własny temat zaakceptowany przez potencjalnego promotora.

Rekrutacja trwa od 18.06.2019 do 19.08.2019.

Dokumenty należy dostarczyć wyłącznie w formie elektronicznej przesyłając je na adres mailowy: studia.doktoranckie@igf.edu.pl

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet. Wzór wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź zaświadczenie o ich ukończeniu.

Uwaga: W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do szkoły doktorskiej.

 1. Wykaz ocen uzyskanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub wykaz ocen uzyskanych w trakcie jednolitych studiów magisterskich.
 2. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia. Wzór życiorysu
 3. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań naukowych, osiągnięć naukowych, listę publikacji, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia) oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. Wzór listu motywacyjnego
 4. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego jeżeli kandydat nimi dysponuje.
 5. Co najmniej jeden list rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego na temat dotychczasowej działalności naukowej kandydata.

Proces rekrutacji będzie przebiegał w dwóch etapach:

I etap – ocena przedstawionej dokumentacji

 • osiągnięcia naukowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, zgłoszenia patentowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, czy działalności studenckiej, stypendia naukowe;
 • doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych.

Kandydat musi zdobyć minimum 6 pkt. w I etapie żeby mógł zakwalifikować się do II etapu.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja będzie oceniała

 • wiedzę kandydata w zakresie dyscypliny reprezentowanej przez instytut (0-3 pkt.);
 • znajomość tematyki wybranej przez kandydata w ramach wybranego tematu badawczego (0-3 pkt.);
 • motywację i predyspozycje do pracy naukowej (0-4 pkt.).

Osoby, które uzyskają w procesie rekrutacji nie więcej niż 10 pkt. nie będą przyjęte do szkoły doktorskiej.

Instytut poinformuje kandydatów o wynikach w terminie 14 dni od ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli we wskazanym terminie rekrutacji nie zostanie wyłoniona odpowiednia liczba kandydatów, Instytut ogłosi dodatkowy nabór.

Dodatkowych informacji udzielają:
Dr hab. inż. Krzysztof Kochanek - Koordynator Szkoły Doktoranckiej GeoPlanet w Instytucie Geofizyki, PAN kochanek@igf.edu.pl
Anna Cygan - Kierownik Sekretariatu Naukowego sn@igf.edu.pl

 

 

Prowadzone projekty