Szkoła Doktorska Geoplanet

Wyniki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet na rok akademicki 2020/2021.

We are pleased to announce that the two candidates have been admitted to GeoPlandt Doctoral School:

1. Mr Arya Lalit (India) to the project „Mechanistic explanation of a generation of (and deviations from) the universal curve of the Earthquake Recurrence Time Distribution by means of constructions of solvable stochastic cellular automata and their analytical description” supervised by Prof. Mariusz Białecki

2. Mr Shiferaw Regasa Motuma (Ethiopia) to the project „Assessing Catchment Sediment Yield and Siltation Impacts on Reservoir Capacity under Land Cover/Use Changes: the Case Study of the Fincha Dam, Ethiopia”, supervised by Prof. Michael Nones.

Congratulations! Should you have further questions, do not hesitate to contact your supervisor, or the co-ordinator of the GeoPlanet Doctoral School.

 

Decyzja nr 13/2020 Dyrektora Instytutu Geofizyki PAN z dnia 13 lipca 2020 w sprawie przyjęcia doktorantów do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet

 

 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet prowadzona jest w drodze konkursu.

Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny.

Kandydat powinien wybrać temat badawczy z załączonej listy i skontaktować się z promotorem;

Składanie ofert trwa od 3.06.2020 do 24.06.2020.

Dokumenty należy dostarczyć wyłącznie w formie elektronicznej w jednym pliku pdf przesyłając go na adres e-mailowy: studia.doktoranckie@igf.edu.pl

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet. Wzór wniosku o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej GeoPlanet
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź zaświadczenie o ich ukończeniu.

Uwaga: W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do szkoły doktorskiej.

 1. Wykaz ocen uzyskanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia lub wykaz ocen uzyskanych w trakcie jednolitych studiów magisterskich.
 2. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia. Wzór życiorysu
 3. List motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań naukowych, osiągnięć naukowych, listę publikacji, informacje o zaangażowaniu w działalność naukową (członkostwo w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, odbyte staże i szkolenia, uzyskane nagrody i wyróżnienia) oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. Wzór listu motywacyjnego
 4. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego jeżeli kandydat nimi dysponuje.
 5. Co najmniej jeden list rekomendacyjny od dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego na temat dotychczasowej działalności naukowej kandydata.

Proces rekrutacji będzie przebiegał w dwóch etapach:

I etap – ocena przedstawionej dokumentacji

 • osiągnięcia naukowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, zgłoszenia patentowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, czy działalności studenckiej, stypendia naukowe;
 • doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata (0-5 pkt.) w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych.

Kandydat musi zdobyć minimum 6 pkt. w I etapie żeby mógł zakwalifikować się do II etapu.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna podczas której komisja będzie oceniała

 • wiedzę kandydata w zakresie dyscypliny reprezentowanej przez instytut (0-3 pkt.);
 • znajomość tematyki wybranej przez kandydata w ramach wybranego tematu badawczego (0-3 pkt.);
 • motywację i predyspozycje do pracy naukowej (0-4 pkt.).

Osoby, które uzyskają w procesie rekrutacji nie więcej niż 10 pkt. nie będą przyjęte do szkoły doktorskiej.

Instytut poinformuje kandydatów o wynikach w terminie 14 dni od ostatniej rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli we wskazanym terminie rekrutacji nie zostanie wyłoniona odpowiednia liczba kandydatów, Instytut ogłosi dodatkowy nabór.

Warunki finansowe oferowane w ogłoszeniach rekrutacyjnych są na poziomie regularnych stypendiów na wstępnym etapie kariery naukowej w Polsce.

O ile nie zaznaczono inaczej w konkretnej propozycji doktoratu, podstawowe stypendium wynosi 2100 złotych miesięcznie (około 500 USD) - wartość po opodatkowaniu. Po dwóch latach studiów podstawowe stypendium wzrasta do 3200 złotych (wartość po opodatkowaniu), pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny śródokresowej (patrz załączone regulaminy).

Oprócz podstawowego stypendium istnieje wiele możliwości zwiększenia kwoty stypendium poprzez ubieganie się o granty wewnętrzne i zewnętrzne. W tej sprawie proszę się kontaktować z promotorem.

Instytut Geofizyki nie bierze udziału w kosztach przeprowadzki i osiedlenia się w Warszawie. Dlatego kandydat powinien być przygotowany finansowo na pokrycie kosztów podróży, wynajmu mieszkania lub pokoju i życia przez kilka tygodni, aż pierwsze pieniądze ze stypendium zasilą konto (staramy się szybko załatwić tę sprawę, ale nie jesteśmy w stanie przezwyciężyć nieoczekiwanych problemów administracyjnych ).

Aby oszacować przybliżone koszty utrzymania w Warszawie, zapoznaj się z „Przewodnikiem dla doktorantów” (doctoral-school-students-guide-en-php).


Dodatkowych informacji udzielają:
Dr hab. inż. Krzysztof Kochanek - Koordynator Szkoły Doktoranckiej GeoPlanet w Instytucie Geofizyki, PAN kochanek@igf.edu.pl
Anna Cygan - Kierownik Sekretariatu Naukowego sn@igf.edu.pl

 

 

Prowadzone projekty