Informacje dla kandydatów

Studia doktoranckie w naszym Instytucie, prowadzone są w formie indywidualnych, czteroletnich studiów stacjonarnych, realizowanych pod kierunkiem opiekuna naukowego. Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 przebiega w dwóch terminach:

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy studiów doktoranckich odbywają się w ramach przedmiotów, zajęć dydaktycznych i wyjazdów terenowych. Na zajęcia te składa się blok przedmiotów ogólnych, kierunkowych oraz szkolenia rozwijające umiejętności dydaktyczne i zawodowe oraz te związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych. 

Słuchacz przyjęty na studia, przypisany jest do danego Zakładu Naukowego.Specjalność prowadzonych w nim badań traktowana jest jako przyszła specjalność naukowa doktoranta.

Opiekun naukowy doktoranta kieruje Jego rozwojem naukowym głównie poprzez:

  • ustalenie z doktorantem tematu rozprawy doktorskiej i sporządzenie szczegółowego harmonogramu jej realizacji,
  • stworzenie warunków do jej realizacji,
  • konsultowanie problemów metodycznych i eksperymentalnych powstających w toku pracy nad rozprawą.

 

Nadzór merytoryczny nad działalnością studiów sprawuje Rada Naukowa IGF PAN. Studiami kieruje Kierownik Studiów powołany przez Dyrektora Instytutu, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej IGF PAN oraz samorządu doktorantów.

 

Procedura rekrutacji na Studia Doktoranckie w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Dyrekcja Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na studia Doktoranckie prowadzone w Instytucie Geofizyki PAN.  

Po rozpatrzeniu podań kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Rozmowa kwalifikacyjna na Studia  jest podstawowym sprawdzianem kwalifikującym kandydata.

Do rozmowy kwalifikacyjnej może być dopuszczony kandydat, który

  • legitymuje się tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera, lub innym równorzędnym, z geofizyki, fizyki, inżynierii ochrony środowiska, informatyki, geografii, hydrologii i kierunków pokrewnych,
  • ukończył studia magisterskie z ogólnym wynikiem przynajmniej dobrym.

Rozmowa kwalifikacyjna ma wykazać:

  • umiejętności, predyspozycje i wiedzę kandydata z matematyki i fizyki w zakresie programu studiów wyższych w powiązaniu z praca magisterską,
  • znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej. 

Pliki do pobrania:

Prowadzone projekty

  • chihe