dr inż. Iwona Kuptel-Markiewicz

Adiunkt w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel: +48 22 6915-863, e-mail: iwonamar@igf.edu.pl

Wykształcenie

 • 2009 – Doktor nauk o Ziemi: rozprawa pt.: „Miary rozproszenia w modelowaniu rozkładów prawdopodobieństwa maksymalnych rocznych przepływów
 • 2003 – 2008 - Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki, studia doktoranckie.
 • 1997 – 2002 - Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, kierunek: matematyka, specjalność: matematyka w finansach i ubezpieczeniach; tytuł: magister inżynier.
 • 1993 – 1997 Liceum Ogólnokształcące im. T. Chałubińskiego w Radomiu, profil matematyczno-fizyczny.

Zatrudnienie

 • Od 2009 - adiunkt w Zakładzie Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki PAN
 • 01.01.2009-31.05.2009 – pracownik techniczny w Zakładzie Zasobów Wodnych Instytutu Geofizyki PAN

Zainteresowania badawcze

 • Analiza ekstremalnych zjawisk hydrologicznych
 • Modelowanie statystyczne i stochastyczne powodzi
 • Oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem
 • Wpływ czynników antropogenicznych na reżim powodziowy
 • Prognozy hydrologiczne

Nagrody i wyróżnienia

 • 2013 - Stypendium im. Prof. Kacpra Rafała Rybickiego za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe w geofizyce

Projekty naukowe

 • 2013 – 2015: Nowoczesne modele statystyczne w analizie częstości powodzi i charakterystyk fal powodziowych. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, Nr 2012/05/B/ST10/00482. Główny wykonawca.
 • 2011 – 2012: Analiza efektywności metod estymacji w modelowaniu częstotliwości powodzi. Projekt Iuventus Plus finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nr IP 2010 024570. Kierownik projektu.
 • 2009 – 2011: Zastosowanie nowych metod parametrycznych do projektowania hydrologicznego w warunkach zmieniającego się środowisk. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji i Narodowe Centrum Nauki. Nr N N307 092037. Wykonawca.
 • 2007 – 2008: Odchylenie przeciętne w zastosowaniu do modelowania częstotliwości powodzi. Projekt promotorski finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nr N 525 001 32/0013. Główny wykonawca.
 • 2005 – 2008: Doskonalenie metod i technik statystycznego modelowania zjawisk powodziowych. Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych. Nr 2 P 04D 057 29. Wykonawca.

Członkostwo w organizacjach   

 • Management Committee of COST Action CA17109 "Understanding and modeling compund climate and weather events".
 • International Commission on Statistical Hydrology (ICSH-IAHS), wcześniej: The Statistics in Hydrology working group (STAHY-WG).

Publikacje w czasopismach z listy Web of Sciences

 1. Markiewicz I, Bogdanowicz E, Kochanek K, 2020: On the uncertainty and changeability of the estimates of seasonal maximum flows, Water, 12(3), 704. DOI 10.3390/w12030704
 2. Kochanek K, Strupczewski  WG, Bogdanowicz E, Markiewicz I, 2020: The bias of the maximum likelihood estimates of flood quantiles based solely on the largest historical records, Journal of Hydrology, 584, 124740. DOI 10.1016/j.jhydrol.2020.124740
 3. Markiewicz I, Bogdanowicz E, Kochanek K, 2018: Two ways of a multi-model approach to the estimation of seasonal and annual maxima flow distributions [Dwa sposoby wielomodelowego podejścia do estymacji rozkładów maksymalnych przepływów sezonowych i rocznych]. Book Series: Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Ed Wiezik B, Hejduk L, Volume 41, pp. 47-62. Wydawnictwa KGW PAN, Warsaw, Poland. Proceedings Paper. In Polish.
 4. Strupczewski  WG, Kochanek K, Bogdanowicz E, Markiewicz I, 2018: The accuracy of skewness coefficient and flood quantiles estimated by means of weighted function method for Pearson type 3 distribution function [Ocena dokładności współczynnika skośności i kwantyli przepływów maksymalnych estymowanych metodą funkcji wagowej dla rozkładu Pearsona typu III]. Book Series: Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Ed Wiezik B, Hejduk L, Volume 41, pp. 21-35. Wydawnictwa KGW PAN, Warsaw, Poland. Proceedings Paper. In Polish.
 5. Kochanek K, Strupczewski  WG, Bogdanowicz E, Markiewicz I, 2018: The estimation error of flood quantiles estimated with the use of the data series consisting of historical information only [Błąd estymacji kwantyli powodziowych obliczonych przy wykorzystaniu serii zawierających wyłącznie informacje historyczne].  Book Series: Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Ed Wiezik B, Hejduk L, Volume 41, pp. 37-55. Wydawnictwa KGW PAN, Warsaw, Poland. Proceedings Paper. In Polish.
 6. Strupczewski  W.G., Bogdanowicz E., Kochanek K, Markiewicz I, 2018: Asymptotic standard error of annual maximum flow quantile estimated by seasonal approach [Asymptotyczny błąd oceny kwantyli maksymalnych przepływów rocznych w ujęciu sezonowym]. Book Series: Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Ed Wiezik B, Hejduk L, Volume 41, pp. 91-102. Wydawnictwa KGW PAN, Warsaw, Poland. Proceedings Paper. In Polish.
 7. Strupczewski WG,  Kochanek K, Bogdanowicz E, Markiewicz I, Feluch W, 2016: Comparison of two nonstationary flood frequency analysis method within the context of the variable regime in the representative Polish Rivers, Acta Geophysica, 64(1), pp. 206-236. DOI 10.1515/acgeo-2015-0070
 8. Markiewicz I, Strupczewski WG, Bogdanowicz E, Kochanek K, 2015: Generalized exponential distribution in flood frequency analysis for Polish Rivers, PLoS ONE, 10(12): e0143965. DOI 10.1371/journal.pone.0143965
 9. Markiewicz I, Bogdanowicz E, Strupczewski WG, 2014: On the accuracy and stability of the estimates of probable maximum flows [W sprawie dokładności i stabilności oszacowań prawdopodobnych przepływów maksymalnych]. Book Series: Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Ed Banasik K, Hejduk L, Kazanowska E, Volume 20(1) , pp. 81-93. Wydawnictwa KGW PAN, Warsaw, Poland. Proceedings Paper. In Polish
 10. Bogdanowicz E, Strupczewski WG, Kochanek K, Markiewicz I, 2014: Three gauge problem in flood frequency analysis [Zagadnienie trzech wodowskazów w analizie częstości powodzi]. Book Series: Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Ed Magnuszewski A, Volume 20(2), pp. 219-232. Wydawnictwa KGW PAN, Warsaw, Poland. Proceedings Paper. In Polish
 11. Strupczewski WG, Kochanek K, Bogdanowicz E, Markiewicz I, 2013: Inundation risk for embanked rivers, Hydrology and Earth System Sciences, 17, pp. 3111–3125. DOI 10.5194/hess-17-3111-2013
 12. Markiewicz I, Strupczewski WG, Kochanek K, 2013: Flood quantile estimates related to model and optimization criteria, Experimental and Computational Solutions of Hydraulics Problems, Ed Rowiński P. Book series: GeoPlanet - Earth and Planetary Sciences, Springer Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 351-364. DOI 10.1007/978-3-642-30209-1_25.
 13. Strupczewski WG, Kochanek K, Bogdanowicz E, Markiewicz I, 2012: On seasonal approach to flood frequency modelling. Part I: Two-component distribution revisited, Hydrological Processes, 26(5), pp. 705-716. DOI 10.1002/hyp.8179
 14. Strupczewski WG, Kochanek K, Markiewicz I, Bogdanowicz E, Weglarczyk S, Singh VP, 2011: On the tails of distributions of annual peak flow, Hydrology Research, 42(2-3), pp. 171-192. DOI 10.2166/nh.2011.062
 15. Markiewicz I, Strupczewski WG, Kochanek K, 2010: On accuracy of upper quantiles estimation, Hydrology and Earth System Sciences, 14(11), pp. 2167-2175. DOI 10.5194/hess-14-2167-2010
 16. Markiewicz I, Strupczewski WG, 2010: The power of estimation method in flood frequency modeling [Siła metod estymacji w modelowaniu częstotliwości powodzi]. Book series: Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Ed Wiezik B, Volume 68(1), pp. 91-100. Polish Acad Sci, Committee Environmental Engineering, Zabrze, Poland.  Proceedings Paper. In Polish. ISBN:978-83-89293-93-0
 17. Markiewicz I, Strupczewski WG, 2009: Dispersion measures for flood frequency analysis, Physics and Chemistry of the Earth, 34(10-12), pp. 670-678. DOI 10.1016/j.pce.2009.04.003
 18. Markiewicz I, Strupczewski WG, Kochanek K, Singh VP, 2006: Discussion on non-stationary pooled flood frequency analysis by J.M. Cunderlik and D.H. Burns [J.Hydrol. 276 (2003) 210-223], Journal of Hydrology, 330(1-2), pp. 382-385. DOI 10.1016/j.jhydrol.2006.02.029
 19. Markiewicz I, Strupczewski WG, Kochanek K, Singh VP, 2006: Relations between three dispersion measures used in flood frequency analysis, Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 20(6), pp. 391-405, DOi 10.1007/s00477-006-0033-x.

Inne publikacje

 1. Bogdanowicz E, Strupczewski WG, Kochanek K, Markiewicz I, 2014: Flood risk for embanked rivers, Journal of Geoscience and Environment Protection, 2, pp. 135-143. http://dx.doi.org/10.4236/gep.2014.23018
 2. Strupczewski WG, Kochanek K, Bogdanowicz E, Feluch W, Markiewicz I, 2013: Dwuetapowa metoda estymacji kwantyli powodziowych w warunkach niestacjonarności. Book: Problemy obliczania przepływów ekstremalnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych, tom 1,  pp. 109-124. Wydawnictwa KGW PAN, Warsaw, Poland.
 3. Strupczewski WG, Markiewicz I, Kochanek K, Singh VP, 2008: Short walk into two-shape parameter flood frequency distributions, Hydrology and Hydraulics, Ed Singh VP, Water Resources Publications, Chapter 19, pp. 669-716.
 4. Markiewicz I, Strupczewski WG, 2008: Simulation approach used for the second
  L-moment derivation of the inverse Gaussian distribution, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., Vol. E-10, No. 406, pp. 109-115.
 5. Strupczewski WG, Markiewicz I, 2006: Initial study of two shape parameter flood frequency distributions, Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc., Vol. E-6, No. 390, pp. 147 - 154.
 6. Markiewicz I, Strupczewski WG, 2005: On the dispersion measures used in the flood frequency modelling, Proc. XXV International School of Hydraulics, Institute of Hydro-Engineering of the Polish Academy of Sciences, pp.139-146.
 7. Markiewicz I, Czernuszenko W, 2004: Some properties of spreading of the thermal pollution in flowing waters, Proc. XXIV International School of Hydraulics, Institute of Hydro-Engineering of the Polish Academy of Sciences, pp. 203-210.