Studia doktoranckie

OGŁOSZENIE

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutację na czteroletnie Studia Doktoranckie na rok akademicki 2016/2017.

Nabór na Studia Doktoranckie Instytutu Geofizyki PAN obejmuje następujące specjalności

 • Badania Polarne i Morskie 
 • Fizyka Atmosfery
 • Geofizyka Teoretyczna
 • Hydrologia i Hydrodynamika
 • Magnetyzm
 • Sejsmiczne Badania Litosfery
 • Sejsmologia

Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 przebiega w dwu terminach:

·         Nabór I –  od 16 maja do 17 czerwca 2016 roku

·         Nabór II – od 20 czerwca do 16 września 2016 roku

Sposób rejestracji kandydatów, wymagania formalne, opis kryteriów (w tym preferencje stosowane przy ustaleniu listy rankingowej kandydatów) oraz procedura odwoławcza znajdują się w Zakładce "Informacje dla kandydatów"

Lista Rankingowa kandydatów zostanie ogłoszona

·         do dnia 30 czerwca  2016 roku dla Naboru I

·         do dnia 30 września 2016 roku dla Naboru II

Informacji w sprawie rekrutacji i Studiów udzielają:

·         Sekretariat Naukowy IGF PAN, email: sn@igf.edu.pl

·         Kierownik Studiów Doktoranckich IGF PAN, email: bialecki@igf.edu.pl

dr hab. Mariusz Białecki, prof. PAN- przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej Studiów Doktoranckich IGF PAN

 

Studia doktoranckie w naszym Instytucie, prowadzone są w formie indywidualnych, czteroletnich studiów stacjonarnych, realizowanych pod kierunkiem opiekuna naukowego. Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 przebiega w dwóch terminach:

 1. Nabór I- od 16 maja do 17 czerwca 2016 roku.
 2. Nabór II- od 20 czerwca do 16 września 2016 roku.

Zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy studiów doktoranckich odbywają się w ramach przedmiotów, zajęć dydaktycznych i wyjazdów terenowych. Na zajęcia te składa się blok przedmiotów ogólnych, kierunkowych oraz szkolenia rozwijające umiejętności dydaktyczne i zawodowe oraz te związane z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych. 

Słuchacz przyjęty na studia, przypisany jest do danego Zakładu Naukowego.Specjalność prowadzonych w nim badań traktowana jest jako przyszła specjalność naukowa doktoranta.

Opiekun naukowy doktoranta kieruje Jego rozwojem naukowym głównie poprzez:

 • ustalenie z doktorantem tematu rozprawy doktorskiej i sporządzenie szczegółowego harmonogramu jej realizacji,
 • stworzenie warunków do jej realizacji,
 • konsultowanie problemów metodycznych i eksperymentalnych powstających w toku pracy nad rozprawą.

Nadzór merytoryczny nad działalnością studiów sprawuje Rada Naukowa IGF PAN. Studiami kieruje Kierownik Studiów powołany przez Dyrektora Instytutu, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej IGF PAN oraz samorządu doktorantów.

 

dr hab. mariusz białecki, prof. pan - KIEROWNIK studiów doktoranckich

tel.: +48 22 6915-698
e-mail: bialecki@igf.edu.pl

MGR ANNA ŁUKANOWSKA - obsługa administracyjna studiów

tel.: +48 22 6915-981
e-mail: anial@igf.edu.pl

Prowadzone projekty

 • chihe