mgr inż. Antoni Kozłowski

Specjalista Geofizyk, Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
tel: +48 22 6915-857, e-mail: antekk@igf.edu.pl

Wykształcenie

  • 1972 - Mgr inż. budownictwa wodnego (specjalność gospodarka wodna) Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, Politechnika Warszawska.

Zatrudnienie

  • 2011 - Specjalista Geofizyk. Instytut Geofizyki PAN, Zakład Hydrologii i Hydrodynamiki
  • 1978-1981 - Specjalista Gospodarki Wodnej. Instytut Meteorologii i  Gospodarki Wodnej, Warszawa, Zakład Gospodarki Wodnej.
  • 1973-1978 – Hydrolog. Instytut Meteorologii i  Gospodarki Wodnej, Warszawa, Zakład Gospodarki Wodnej.
  • 1973-1976 – Inżynier. Instytut Meteorologii i  Gospodarki Wodnej, Warszawa, Zakład Systemów Wodnych.
  • 1972-1973 Stażysta. Instytut Meteorologii i  Gospodarki Wodnej, Warszawa, Zakład Zasobów Wodnych.

Zainteresowania badawcze

  • Metody i komputerowe algorytmy sterowania i wspomagania podejmowania decyzji w systemach wodnogospodarczych
  • Analiza częstotliwościowa przepływu rzecznego
  • Komputerowe bazy hydropluwiometrycznch danych

Publikacje

Mitosek H. T., Kozłowski A. 2009. Ocena niestacjonarnych zmian w  maksymalnych  przepływach  rzek Polski. (Appraisal of Non-Stationary Changes in Maximal Annual Flow Discharges of Polish Rivers). R. Bogdanowicz, J. Fac-Beneda (red), Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk s. 289-300
Napiórkowski, J.J., Kozłowski, A., Terlikowski, T., 1999. Influence of Inflow Prediction on Performance of Water Reservoir System, In: Savic, D., Walters, G. (editors) , Water Industry Systems: Modelling and Optimization Applications, 2, Research Studies Press Ltd., p. 39-49
Kozłowski, A., Napiórkowski, J.J., Terlikowski, T., 1998. Wykorzystanie wskaźników niezawodnościowych w syntezie struktury sterowania, ( Use of Reliability Indices in Control Structure Synthesis ): VII Ogólnopolska Szkoła Naukowa Gospodarki Wodnej, Osieczany k. Myślenic, 6-8 listopada 1996, s. 89-101
Kozłowski, A., Łodziński, A., 1995. Risk assessment in control of reservoir system, In: Kundzewicz, Z.W. (editor) , New Uncertainty Concepts in Hydrology and Water Resources, Cambridge University Press,, p. 293-298
Kozłowski,A., Łodziński A.,1995. Ryzyko w sterowaniu systemem wodnogospodarczym ( The risk in control of water system ) Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN z. 7  1995 s..165 – 182
Kozłowski, A., Łodziński, A., 1990. Sterowanie zbiornikiem retencyjnym z uwzględnieniem ryzyka – system wspomagania operatora zbiornika, ( The control of reservoir with regard to the risk- a support system for the reservoir operator ) Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe I krajowa konferencja naukowa , Wrocław 26-28 czerwca 1990, s. 173-177
Kozłowski, A. 1985. Metoda wyznaczania operacyjnych prognoz dopływów do zbiorników. ( A method of operating inflow forecast design for the storage reservoirs ) Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Automatyka zeszyt 78 p. 103-114
Salewicz, K. A., Terlikowski, T., Bogobowicz, A., Kozłowski, A., Mrówka, E. 1982.. Modelowanie systemu wodno-gospodarczego GOP (Górnośląskiego Okręgu  Przemysłowego) dla celów sterowania operacyjnego ( Modeling of the Water Management  System of the Upper Silesia Industrial Region for Operational  Control  Purposes). R., Kulikowski (red), Zagadnienia modelowania rozwoju kraju ze szczególnym uwzględnieniem środowiska. Konferencja Jabłonna 6-11 października 1980. PWN, Warszawa 1982 s 262-275.
Kozłowski, A. 1981.Model długoterminowej prognozy zdyskretyzowanego hydrogramu (Model of a long-term forecast of discrete discharge hydrograph) Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Automatyka zeszyt 59 p. 173-183
Bogobowicz, A., Kozłowski, A., Salewicz, K., 1979. Sterowanie odpływem ze zbiornika retencyjnego w czasie powodzi ( Reservoir releases control during flood period ), Archiwum Hydrotechniki , Tom XXVI Zeszyt 4 p. 533-558

Prowadzone projekty

  • chihe