Informacje dla kandydatów

Procedura rekrutacji na Studia Doktoranckie w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Dyrekcja Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na studia Doktoranckie prowadzone w Instytucie Geofizyki PAN.  

Po rozpatrzeniu podań kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Rozmowa kwalifikacyjna na Studia  jest podstawowym sprawdzianem kwalifikującym kandydata.

Do rozmowy kwalifikacyjnej może być dopuszczony kandydat, który

  • legitymuje się tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera, lub innym równorzędnym, z geofizyki, fizyki, inżynierii ochrony środowiska, informatyki, geografii, hydrologii i kierunków pokrewnych,
  • ukończył studia magisterskie z ogólnym wynikiem przynajmniej dobrym.

Rozmowa kwalifikacyjna ma wykazać:

  • umiejętności, predyspozycje i wiedzę kandydata z matematyki i fizyki w zakresie programu studiów wyższych w powiązaniu z praca magisterską,
  • znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej. 

Pliki do pobrania:

Prowadzone projekty

  • chihe